Strona wykorzystuje pliki cookies. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Ocena gospodarstwa

Kontakt

Cross-compliance

WPROWADZENIE ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI w POLSCE

Obowiązkowe wprowadzenie zasady wzajemnej zgodności od 1 stycznia 2009 roku – etapowo w terminach:

Obszar A – ochrona środowiska, identyfikacja i rejestracja zwierząt – od stycznia 2009 r.

Obszar B – zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin – od stycznia 2011 r.

Obszar C – dobrostan zwierząt – zgodnie z obecnym stanem prawnym od stycznia 2013 r.

Dobra kultura rolna – zasady obowiązują w Polsce od 2004 roku.

 

UWAGA - pomoc doradcza przed kontrolą ARiMR i Inspekcji Weterynaryjnej

Od 1 stycznia 2009 roku w Polsce wysokość przyznawanych płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 uzależniona jest od spełnienia przez rolników wymogów wzajemnej zgodności (ang.cross-compliance).

System jednolitej płatności obszarowej uniezależnia otrzymanie płatności od struktury upraw, kierunków prowadzonej produkcji i jej skali wprowadzając w to miejsce minimalne wymagania w zakresie:

- ochrony środowiska, ochrony zdrowia ludzi,

- zdrowotności roślin, zdrowia zwierząt

- i dobrostanu zwierząt.

Nie przestrzeganie minimalnych wymagań skutkować może podwójnymi sankcjami:

po pierwsze - ograniczeniem płatności, wstrzymaniem płatności lub zwrotem otrzymanych płatności,

po drugie - sankcjami z tytułu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska,dobrostanu zwierząt, ochrony zdrowia ludzi, higieny produkcji, zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin.

Organem odpowiedzialnym za kontrole wymogów wzajemnej zgodności w zakresie spełniania przez rolnika wymagań dobrej kultury rolnej oraz ochrony środowiska naturalnego jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Organem odpowiedzialnym za kontrole wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest Inspekcja Weterynaryjna.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obniżka w płatnościach będzie z zasady stanowiła 3 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednakże, na podstawie raportu z kontroli może zostać wydana decyzja o obniżeniu wielkości potrącenia do wysokości 1 % lub zwiększeniu go do 5 % całkowitej kwoty

W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności, procent sankcji zostanie pomnożony przez 3, jednak maksymalna wysokości sankcji nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich.

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, obniżka zastosowana wobec całkowitej kwoty, będzie z zasady 20 % tej całkowitej kwoty.

W drastycznych przypadkach może zwiększyć ten procent nawet do 100 % całkowitej kwoty.

 

Sankcje - przykład

Rolnik który otrzymał 10 000 zł płatności bezpośrednich w roku 2009 może zostać ukarany za nie przestrzeganie wymogów od 300 zł do 2000 zł, a nawet 10 000 zł.

Obniżenie płatności nastąpi również z innych programów pomocowych np. ONW, programy rolnośrodowiskowe.

Nieprawidłowości są również zgłaszane do organów ścigania.

 

Na czym polega pomoc?

Rolnicy mogą korzystać z pomocy doradczej w zakresie oceny spełniania przez gospodarstwo rolne wymogów wzajemnej zgodności, a jeżeli w trakcie oceny stwierdzone zostaną niezgodności, również z pomocy w sporządzeniu planu dostosowania

Doradztwo w tym zakresie jest częściowo dofinansowywane ze środków Unii Europejskie, jeżeli świadczone jest przez uprawnione podmioty doradcze. Podmiotami doradczymi upoważnionymi w Polsce do udzielania pomocy doradczej w tym zakresie są między innymi:

akredytowane prywatne podmioty doradcze

Firma doradcza, która oferuje pomoc w zakresie dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności na terenie całego kraju jest akredytowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działająca w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Doradczych Eurofarmer: AGROPOL (decyzja Ministra o udzieleniu akredytacji z dnia 14.01.2009 r. zmieniona decyzją z dnia 10.06.2009 r.)

 

DOŚWIADCZENIE FIRMY:

- Od kilku lat na ryku firm doradczych;

- Pozyskiwanie funduszy europejskich;

- Szkolenia dla rolników na terenie całego kraju;

- Kontrole gospodarstw na miejscu na zlecenie ARiMR (zatrudnionych ponad 60 osób);

- Prowadzenie szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin przez osoby wykonujące zabiegi.

 

Doradca, który przyjedzie do rolnika dysponuje specjalistycznymi przyrządami jak klinometr, laska gleboznawcza długa, pehametr glebowy, miernik uniwersalny, detektor gazów (amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla), GPS (pomiar działek rolnych).

 Wszystkie informacje dotyczące rolnika i jego gospodarstwa w związku z realizowaną usługą doradczą mają charakter poufny.

Podmiot doradczy gromadzący te informacje, w związku z wykonywaną usługą, zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy uzyskanych informacji.